پرونده های برگزیده
انتخاب زبان
  • Azərbaycani
  • English
  • Türkçe
  • فارسی

جشن های ایرانی


در باور ایرانیان باستان جشنها و اعیاد متعددی وجود داشته است که در زیر لیستی از این جشن ها را ملاحظه می فرمایید.


       فروردین :
1 فرودین , نوروز
10 فروردین , جشم آبانگاه
13 فروردین , سیزده به در
17 فروردین , جشن سروشگان
19 فروردین , جشن فروردینگان


       اردیبهشت :
15 اردیبهشت , جشن بهاربد


       خرداد :
6 خرداد , جشن خردادگان


       تیر :
13 تیر , جشن تیرگان


       مرداد :
7 مرداد , جشن مردادگان


       شهریور :
4 شهریور , جشن شهریورگان


       مهر :
16 مهر , جشن مهرگان


       آبان :
10 آبان , جشن آبانگان


       آذر :
1 آذر , آذر جشن
9 آذر , جشن آذرگان
30 آذر , شب یلدا


       دی :
1 دی , جشن دیگان
8 دی , دومین جشن دیگان
15 دی , سومین جشن دیگان
23 دی , چهارمین جشن دیگان


       بهمن :
2 بهمن , جشن بهمنگان
5 بهمن , جشن نوسره
10 بهمن , جشن سده


       اسفند :
5 اسفند , جشن اسفندگان
چهارشنبه آخر سال , چهارشنبه سوری

 
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات آذربایجان می باشد
    Copyright 2015 www.azerbaijanstudiescenter.org